POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej administrowanej przez KRAJOWĄ PLATFORMĘ HANDLOWĄ SPOŁEM Sp. z o.o. (zwana dalej KPH Społem).

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych użytkowników, przy korzystaniu ze strony Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”.

Administrator danych i kontakt

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony internetowej jest Krajowa Platforma Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr NIP 799-183-09-52.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@kphspolem.pl

Zakres zbieranych danych

Podczas korzystania ze strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, a także inne dane podane przez Państwa w treści wiadomości.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • odpowiedzi na wiadomości użytkowników serwisu;
 • obsługi zgłoszenia reklamacyjnego
 • zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
 • obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
 • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
 • tworzenia zestawień, statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora;
 • przedstawienie oferty, mającej prowadzić do zawarcia umowy;

Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych osobowych

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.
 • art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Państwa w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo:

 • wglądu do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO)
 • usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (18 RODO)
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.